O nas

GMINNY OŚRODEK KULTURY W PSZCZEWIE

Upowszechnianiem kultury w gminie Pszczew zajmuje się przede wszystkim powstały w 1976 r. Gminny Ośrodek Kultury. Jest to instytucja wielofunkcyjna, która prowadzi różnorodną działalność kulturalną. Uchwałami Rady Gminy Pszczew w strukturę i zarząd GOK włączono: w 1990 roku - Kino Przystań, w 1995 roku – Muzeum „Dom Szewca”, w 1999 roku – Gminną Bibliotekę Publiczną z filią w Silnej. W 2010 roku w zarząd GOK przekazano zespół boisk ORLIK. Przy GOK działały amatorskie zespoły artystyczne (Bel Canto, Mali Pszczewiacy, Batteria, TRANS), a obecnie działa Studio Piosenki oraz zajęcia plastyczne i kluby zainteresowań (Klub Współczesnej Pani, Klub Przyjaciół Pszczewa).
Chlubą działalności kulturalnej GOK jest bogaty kalendarz imprez, podczas których wszystkie wyżej wspomniane zespoły i kluby prezentują swój dorobek. Oprócz miejscowych zespołów pojawiają się artyści z zaprzyjaźnionych gmin, a także wybitni twórcy sceny ogólnopolskiej. Znaczną część organizowanych przez GOK imprez stanowią przedsięwzięcia plenerowe, które adresowane są zarówno do mieszkańców gminy, gości oraz licznie odwiedzających te tereny turystów. W 2010 r. przeprowadzono generalny remont budynku, w którym mieści się GOK. Dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparciu finansowemu z budżetu gminy w obiekcie wymieniono wszystkie podstawowe instalacje, odnowiono i wyposażono wszystkie pomieszczenia oraz dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Również dzięki wsparciu środków z PROW w 2013 roku kompleksowo wyremontowano salę widowiskową przy ul. Zamkowej 14.
Do stałych pozycji kulturalnych organizowanych przez GOK należą:
• Jarmark Magdaleński
• Pszczewska Dwudziestka - Półmaraton,
• Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy
• Turniej Skata Indywidualnego,
• Plener Dużej Rzeźby w Drewnie,
• Festiwal Wsi Sołeckich,
• Gminne Dożynki,
• Turniej Szachowy,
• Tłusty Czwartek w GOK
• Ogólnopolskie Konfrontacje Twórcze, czyli Plener Malarski (biennale)
• Obchody Świąt 3 Maja i 11 Listopada i inne

WIEŚCI GMINNE Z PSZCZEWA I OKOLIC
Od 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie wydaje miesięcznik „Wieści Gminne z Pszczewa i okolic”. Jest to gazeta dotycząca życia mieszkańców gminy Pszczew, ze szczególnym uwzględnieniem działań kulturalnych. Nie brakuje w niej jednak informacji z Urzędu Gminy, wieści ze szkoły, przedszkola i pozostałych jednostek samorządowych, a także informacji sportowych, reportaży, wywiadów, ogłoszeń. W cyklu „Mieszkańcy wspominają” pismo przybliża historię regionu i sylwetki ciekawych ludzi. W stałych rubrykach „Poznajmy bliżej” i „Nasze pasje” stara się pokazać jak żyją i czym się interesują mieszkańcy gminy. Miesięcznik samofinansuje się i wydawany jest w 300 egzemplarzach. W listopadzie 2016 roku został wydany setny numer miesięcznika.

BIBLIOTEKA W PSZCZEWIE
Została założona w 1949 roku. Do dyspozycji oddano wówczas 723 woluminów. Biblioteka mieściła się w budynku przy ul. Sikorskiego 8 (parter). W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku na Rynku 13 do sali na pierwszym piętrze, gdzie obecnie znajduje się Urząd Gminy Pszczew. Księgozbiór liczył wtedy 2980 woluminów. W lutym 1961 roku została ponownie przeniesiona, tym razem na ul. Poznańską 27, na piętro. Rok 1964 był czasem kolejnej przeprowadzki na Rynek 13. Dopiero w marcu 1976 roku Biblioteka w Pszczewie zdobyła stałą siedzibę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Poznańskiej 27, gdzie mieści się do dziś. W wyniku reformy administracyjnej w 1975 roku do Biblioteki w Pszczewie włączono filię w Silnej. Ogółem Biblioteka w Pszczewie posiada ok. 24495 woluminów. W bibliotece jest możliwość korzystania z Internetu oraz tabletów Apple, a także nowoczesnej kolorowej wielofunkcyjnej kserokopiarki. Co roku na półkach biblioteki pojawiają się najważniejsze nowości rynku wydawniczego. Bardzo często to potrzeby czytelnicze wyznaczają kierunek gromadzenia zbiorów.

KINO “PRZYSTAŃ”
Stałe kino w Pszczewie działa od 1952 r. Początkowo znajdowało się ono przy ul. Zamkowej, a po zaadoptowaniu starej sali rybackiej w 1977 r. do dziś znajduje się przy GOK na ul. Poznańskiej 27. Po przejęciu kina przez Urząd Gminy od Film Art ze Szczecina w 1990 r. i włączeniu go do GOK, zostało wymienione nagłośnienie na stereofoniczne. W 2010 r. dzięki pozyskanym środkom przeprowadzono generalny remont Kina „Przystań”. Zyskało ono nie tylko nowy wygląd, ale także nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy oraz ekran, aby jeszcze bardziej podnieść komfort widzów. W grudniu 2014 roku zostało wyposażone w projektor cyfrowy.
Kino "Przystań" swą nazwę zawdzięcza niezwykłemu położeniu tuż przy promenadzie nad jednym z pszczewskich jezior. Na skwerze przy kinie można także podziwiać efekty pracy lubuskich rzeźbiarzy, którzy wzięli udział w II Plenerze Dużej Rzeźby w Drewnie pod hasłem "Magia kina - urok drewna". "Przystań" to jedno z niewielu wiejskich kin w Polsce, które działa cały rok. Niepowtarzalny urok małego kina (88 miejsc) przyciąga nie tylko mieszkańców gminy, ale także licznych turystów.

MUZEUM „DOM SZEWCA”
Muzeum zostało otwarte we wrześniu 1984 roku. To przede wszystkim zabytkowy budynek mieszkalny z II połowy XVIII wieku zbudowany z drewna na wysokiej kamiennej podmurówce. Dom Szewca wyróżnia się spośród innych budynków na pszczewskim rynku kształtem i proporcjami, wyznaczonymi przez kryty gontem wysmukły dach, stanowiący 2/3 wysokości budowli. Zamieszkiwany był niegdyś przez znaną w Pszczewie rodzinę Paździorków. Część powierzchni ekspozycyjnej muzeum przeznaczona została na odtworzenie warsztatu i sklepu szewca Feliksa Paździorka znanego działacza polonijnego. Ciekawostką Muzeum jest zachowana tzw. „czarna kuchnia” z połowy XVII w. Ponadto zobaczyć można znaleziska z wykopalisk archeologicznych, a także wystawę pt. „Dawny Pszczew na fotografii i pocztówce”. Obecnie, poza funkcjami muzealnymi, obiekt spełnia również rolę sklepu z pamiątkami oraz centrum informacji turystycznej. W 2016 roku przeprowadzony został remont dachu polegający na wymianie i uzupełnieniu elementów konstrukcji oraz wykonaniu nowego pokrycia dachowego. Remont dofinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa zarejestrowane zostało 30 października 1992 roku przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Skład Zarządu: Wanda Żaguń – prezes, Wanda Stróżczyńska – v-ce prezes, Franciszek Leśny – sekretarz, Rita Wawrzyszko – skarbnik, Barbara Majchrzak – członek.
Po dwudziestu latach działalności na podstawie Statutu Towarzystwa Przyjaciół Pszczewa uchwałą Walnego Zebrania w dniu 23 października 2012 roku podjęto jednogłośnie decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa i przekształceniu w Klub Przyjaciół Pszczewa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury. Rozwiązanie organizacji zgłoszone zostało w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Głównym motywem działania TPP były sprawy związane z pobudzaniem i wspieraniem inicjatyw na rzecz rozwoju gminy, podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji, ochrona zabytków i świadectw historii oraz wspieranie życia kulturalnego. Towarzystwo Przyjaciół Pszczewa organizowało spotkania – tzw. „fora obywatelskie” z udziałem władz samorządowych lub różnorodnych instytucji w celu omówienia i przedstawienia poglądów i opinii w sprawie podejmowanych przez nie działań dotyczących lokalnej społeczności.
Klub Przyjaciół Pszczewa kontynuuje tradycje Towarzystwa przez aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym Pszczewa.

ŚWIETLICE

GOK prowadzi działalność w pięciu świetlicach wiejskich i współpracuje z pozostałymi na terenie gminy, które są dość dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju gry oraz materiały do zajęć manualno-plastycznych i chętnie odwiedzane są przez dzieci i młodzież w swoich środowiskach. Są miejscem realizacji aktywności społeczno-kulturalnej rad sołeckich oraz lokalnych środowisk. Podstawowe znaczenie w doposażeniu świetlic ma Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyznawanie niezbędnych środków).

Rok 2018

zespol GOKwww

Rok 2013

gok zaloga