Umowa na zastępstwo - na okres nieobecności pracownika

Umowa na zastępstwo - na okres nieobecności pracownika.
Poszukujemy osoby energicznej, otwartej na wyzwania, kreatywnej i pomysłowej.

Praca w instytucji kultury jest specyficzna - realizujemy zadania wg harmonogramu, często w weekendy, w godzinach popołudniowych.
Jeśli liczysz na to, że będziesz pracował od 8 do 16 pięć dni w tygodniu - to nie jest zajęcie dla Ciebie...

Zajmujemy się wieloma dziedzinami - kinem, muzeum, biblioteką, zajęciami plastycznymi, tanecznymi, rozwijającymi umiejętności społeczne, realizacją kalendarza imprez, prowadzimy Orlik, realizujemy projekty historyczne, kulturalne...

Od osoby, którą planujemy zatrudnić, będziemy oczekiwali realizacji następujących zadań:
1. Podejmowanie działań związanych z animacją życia kulturalnego w środowisku szczególnie przez:
• sprawowanie opieki nad amatorskim ruchem artystycznym
• współudział w prezentacjach i przeglądach dorobku artystycznego prowadzonych przez GOK zespołów i indywidualnych twórców
• sprawowanie opieki merytorycznej nad świetlicami w gminie
• realizacja kalendarza imprez GOK zgodnie z zadaniami powierzonymi przez dyrektora GOK.
2. Sezonowe pełnienie funkcji przewodnika w Muzeum „Dom Szewca” i konserwacja eksponatów muzealnych.
3. Prowadzenie sklepiku z lokalnymi pamiątkami w Muzeum „Dom Szewca”
4. Prowadzenie informacji turystycznej w Muzeum.
5. Popularyzacja, upowszechnianie i udzielanie informacji o walorach i funkcjonowaniu turystyki na terenie gminy Pszczew.
6. Gromadzenie i udzielanie zainteresowanym wszechstronnej informacji dotyczącej obsługi ruchu turystycznego.
7. Obsługa komputera i sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu technicznego, w tym kserokopiarki.
8. Obsługa urządzeń projekcyjnych w kinie „Przystań” – w czasie zastępstwa.
9. Obsługa kasy fiskalnej.
10. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją zajmowanego stanowiska i systematyczne podnoszenie kwalifikacji w w/w zakresie.
11. Pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych, w tym środków unijnych (UE) w celu realizacji atrakcyjnych dla mieszkańców gminy Pszczew programów w zakresie kultury, w tym realizacja projektów inwestycyjnych.
12. Opracowywanie aktualnych informacji z życia kulturalnego GOK, ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych w gminie oraz współpraca z lokalnymi i regionalnymi wydawnictwami.
13. Opracowywanie materiałów i artykułów do miesięcznika Wieści Gminne z Pszczewa i Okolic.
14. Promocja i opracowywanie materiałów reklamowych działań GOK.
15. Planowanie repertuaru kina Przystań i bieżące rozliczanie z projekcji zgodnie z zawartymi umowami.
16. Współpraca z zakładami pracy, szkołą, instytucjami oraz organizacjami.
17. Czuwanie nad bezpieczeństwem p. pożarowym i zabezpieczeniem mienia znajdującego się w obiektach GOK.
18. Kształtowanie właściwego stosunku do pracy poprzez:
- odpowiednie wykonywanie pracy
- łagodzenie lub zapobieganie konfliktom w miejscu pracy
- obiektywne analizowanie zdarzeń
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Szczególnie mile widziane będą osoby, które mają doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów ze środków zewnętrznych (europejskich, krajowych).

Dokumentację aplikacyjną (list motywacyjny, CV, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie, referencje) należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 27 w terminie do 27 listopada 2018 r.

Przy składaniu aplikacji do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzory niezbędnych druków są dostępne w GOK).

Kolejnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej ze zgłoszonych kandydatur.