OGŁOSZENIE o II przetargu pisemnym nieograniczonym

Pszczew, dnia 05.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

o II przetargu pisemnym nieograniczonym.

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Pszczewie przy ul. Poznańskiej 27 w pomieszczeniach GOK na parterze przy kinie „Przystań”, o  powierzchni użytkowej 75 m2. Lokal funkcjonował dotychczas jako obiekt gastronomiczny, wyposażony w licznik energetyczny oraz licznik wody, składa się z 4 pomieszczeń. Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać po  uprzednim uzgodnieniu z GOK. Wynajmujący zastrzega, że w lokalu nie dopuszcza możliwości sprzedaży napojów alkoholowych.

Warunki najmu lokalu:

 1. Okres najmu lokalu – 3 lata z możliwością przedłużenia, od 1 listopada 2019 r.
 2. Minimalna stawka wywoławcza za najem 1 m2 pow. użytkowej – 10,00 zł netto.
 3. Czynsz za najem lokalu będzie płatny na podstawie faktury VAT z góry za dany miesiąc.
 4. Oprócz czynszu Najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za eksploatację wynajętych pomieszczeń: energię elektryczną (Enea), ogrzewanie gazowe (GOK), zużycie wody i  odprowadzenie ścieków oraz  składowanie i wywóz nieczystości stałych (ZUK), podatek od nieruchomości (Gmina Pszczew).

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu,
  w kwocie 400,00 zł. Wpłata wadium powinna nastąpić w gotówce w kasie Gminnego Ośrodka Kultury w  Pszczewie, ul Poznańska 27, 66-330 Pszczew lub przelewem na konto BS Międzyrzecz Nr
  78 8367 0000 0023 2456 6000 0001, najpóźniej do dnia 07.10.2019 r. Za datę wpływu wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet czynszu najmu, a w przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy ulegnie przepadkowi. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone po przetargu.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych, zaklejonych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w  Pszczewie, ul. Poznańska 27, 66-330 Pszczew do dnia 07.10.2019 r. do godziny 10:00. Koperty powinny być  opatrzone informacją, jakiego przetargu dotyczą oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta.
 2. Oferty złożone po upływie terminu przewidzianego na składanie ofert nie będą rozpatrywane.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta.
 2. Proponowaną stawkę za najem 1 m2 pow. użytkowej.
 3. Proponowany zakres działalności.
 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
 5. Kopię dowodu wpłaty wadium.
 6. Datę sporządzenia oferty.

Kryterium wyboru oferty:

- Najwyższa proponowana stawka netto za najem 1 m2 pow. użytkowej lokalu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.10.2019 r. o godz. 10:15 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Pszczewie, ul. Poznańska 27 (sala konferencyjna).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie przy  ul. Poznańskiej 27, lub telefonicznie pod nr 95 749 23 22.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie

(-) Ewa Walkowska