Zwiedzanie

 

 

 

MUZEUM MOŻNA ZWIEDZAĆ:

1) W sezonie zimowo-wiosennym (październik – kwiecień)

Możliwe jest również umówienie zwiedzania indywidualnego lub grupy
– w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z GOK w Pszczewie.

2) W pozostałych miesiącach w roku:

a) od 14 maja do końca maja: czwartek - piątek 12.00 - 14.00, (skrócne w związku z Covid-19)

b) I połowa czerwca: czwartek– piątek 12.00 - 14.00,

c) II połowa czerwca: wtorek – sobota 11.00 - 14.00,

d) W lipcu oraz sierpniu:

- Poniedziałek – nieczynne,

- Wtorek – piątek 11.00-16.00,

- Sobota 11.00-15.00,

- Niedziela 11.00 - 15.00.

e) I połowa września: wtorek – piatek 11.00 - 13.00.

sobota 11.00 - 15.00 

niedziela 11.00 - 13.00.

II połowa września: 

wtorek – sobota 11.00 - 13.00.

październik

 2-4 październik (piatek - sobota- niedziela)  11.00 - 13.00

9 -11 październik (piatek - sobota- niedziela)  11.00 - 13.00

16 - 18 październik (piatek - sobota- niedziela)  11.00 - 13.00

 

 

 

Poza sezonem po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pszczewie
Tel. (95) 749 23 22

Ceny biletów: normalny 5 zł, ulgowy 4 zł, opłata za przewodnika 10 zł, bilet ulgowy z Kartą Dużej Rodziny 3 zł.Opłata za przewodnika wycieczki po Pszczewie

50,00 zł (wersja godzinna) i 100,00 zł (wersja dwugodzinna)

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pszczewie  (95 749 23 22)


 

MUZEUM W CZASACH KORONAWIRUSA

 

Ważne od maja 2020.
PROSIMY SIĘ ZAPOZNAĆ! - OBOSTRZENIA COVID-19

 

Szanowni Państwo,
jak zapewne się orientujecie, w trosce o Państwa oraz Nasze zdrowie
zmieniliśmy zasady zwiedzania Muzeum "Dom Szewca".
Obowiązuje nowy regulamin, z którym możecie się Państwo zapoznać poniżej.

Regulamin zwiedzania muzeum do pobrania: kliknij ⬇

Załącznik do regulaminu zwiedzania muzeum od maja 2020 r. do pobrania: kliknij ⬇

 

Ponadto z radością informujemy, iż od maja 2020 r.
honorujemy w naszym muzeum Kartę Dużej Rodziny.
Upoważnia ona do zakupu biletu ulgowego w cenie 3,00 zł.

 

kartadużejrodziny muzeum2020 optimized

 

 


 

REGULAMIN:

Regulamin zwiedzania „Muzeum Dom Szewca” w Pszczewie

§1 Dni i godziny otwarcia muzeum oraz zasady zwiedzania

1. Godziny otwarcia:

1) W sezonie zimowo-wiosennym (październik – kwiecień) Muzeum jest czynne we wtorki od godz. 15.00 do 17.00. Możliwe jest również umówienie zwiedzania indywidualnego lub grupy – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z GOK w Pszczewie.

2) W pozostałych miesiącach w roku:

a) w maju: poniedziałek - piątek 12.00 - 14.00,

b) I połowa czerwca: poniedziałek – piątek 12.00 - 14.00,

c) II połowa czerwca: poniedziałek – piątek 11.00 - 14.00,

d) W lipcu oraz sierpniu:

- Poniedziałek – nieczynne,

- Wtorek – piątek 11.00-16.00,

- Sobota 10.00-14.00,

- Niedziela 11.00 - 14.00.

e) We wrześniu: Poniedziałek – piątek 11.00 - 13.00.

2. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe w Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.

3. Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

4. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 15 osób.

5.Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.

§2 Zakup biletów

1. Przed wejściem na ekspozycje stałą i wystawy czasowe należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie z   cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.
Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej: www.gokpszczew.pl

2. Zakupione bilety w kasie Muzeum nie podlegają zwrotowi lub wymianie.

3. Wstęp bezpłatny lub wstęp ze zniżką przysługuje osobom wymienionym w zarządzeniach Dyrektora GOK w Pszczewie. Wydanie biletu ulgowego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

4. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych  w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie. W związku z tym osoby oczekujące wydania faktury powinny o tym fakcie poinformować pracownika muzeum przed zakupem biletów.

§3 Zwiedzanie z przewodnikiem

1. Grupy zorganizowane lub turyści indywidualni mogą za dodatkową opłatą wykupić usługę przewodnika zgodnie z ust.2 niniejszego paragrafu.

2. Rezerwacja przewodnika dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych odbywa się najpóźniej na siedem dni przed planowanym terminem zwiedzania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 95 749 23 22. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.

3. Czas oczekiwania przewodnika na grupę wynosi 15 minut od godziny rezerwacji. Po tym terminie grupa zorganizowana lub turyści indywidualni zwiedzają bez przewodnika.

4.  Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane. W  szczególności do obowiązków przewodnika należy:

  • przed wejściem na ekspozycję stałą i wystawy czasowe przygotowanie zwiedzających, w tym omówienie zasad zachowania się w Muzeum (m.in.:  zakaz dotykania eksponatów, zakaz fotografowania z użyciem lampy błyskowej oraz statywu, itp.).
  • podporządkowanie się w trakcie oprowadzania wszelkim poleceniom i uwagom pracowników Muzeum.
  • interweniowanie we wszystkich wypadkach nieodpowiedniego zachowania się oprowadzanych przez niego osób, a w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w § 4.

5. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, czy też dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i  młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych, czy też członkom innych grup zwiedzających.

6. Turyści indywidualni oraz grupy zorganizowane dokonujące rezerwacji zwiedzania obejmującego usługę przewodnika - w przypadku rezygnacji z usługi lub zwiedzania, obowiązani są zawiadomić o tym fakcie Muzeum.

Zawiadomienia należy dokonać na co najmniej trzy dni wcześniej przed terminem planowanej wizyty telefonicznie: 95 749 23 22.

§4 Porządek zwiedzania

1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania się w miejscach publicznych.

2. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum wszelkiej broni, amunicji, przedmiotów uznanych za potencjalnie niebezpieczne oraz materiałów toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych.

3. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

4. Zabronione jest wnoszenie na ekspozycje stałe i wystawy czasowe :

  • dużego bagażu,
  • dużych: walizek, plecaków oraz toreb,
  • parasoli,
  • zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników,
  • jedzenia, napojów / dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych/.

5. Zabrania się dotykać eksponatów i elementów wystroju wnętrz.

6. W trakcie zwiedzania należy zachować spokój i podporządkować się zaleceniom personelu nadzorującego wystawy.

7. Zabrania się fotografowania zbiorów i wnętrz Muzeum przy użyciu lampy błyskowej oraz przy pomocy statywu.

8. Fotografowanie i filmowanie zbiorów Muzeum jest zabronione w przypadku gdy prowadzić to może do zagrożenia bezpieczeństwa innych osób, zbiorów, stoi w sprzeczności z zasadami ochrony konserwatorskiej lub narusza prawa osób trzecich.

9. Zalecany wstęp do Muzeum dla młodzieży od lat 16, młodsze dzieci mogą zwiedzać tylko z  rodzicami lub pełnoletnimi opiekunami. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.

10. Zakup biletu oraz wejście na teren Muzeum oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

 

Regulamin zwiedzania muzeum do pobrania: kliknij ⬇

Załącznik do regulaminu zwiedzania muzeum do pobrania: kliknij ⬇

Ważny od maja 2020.

PROSIMY SIĘ ZAPOZNAĆ! - OBOSTRZENIA COVID-19